Zkouška ZZO 1

1. Stáří psa minimálně 14 měsíců

2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky

3. Povelovou techniku uvádí ZŘ u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový.
Pokud ZŘ uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa
jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje či povoluje zvukový 
povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

4. Při zkoušce se neprovádí prověření reakce na střelbu.

5. Jedná se o zkoušky poslušnosti zkoušek ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3 bez střelby, při účasti malých plemen se překážka 1 m vysoká snižuje na 40 cm.

 

Cvik Povel Body
1. Přivolání za chůze k noze   ZP 10b.
2. Chůze na vodítku ZP 10b.
3. Sedni – Lehni – Vstaň ZP 10b.
4. Odložení za chůze bez vodítka vleže ZP 10b
5. Štěkání na vodítku ZP 10b.
6. Aport volný ZP 10b.
7. Skok vysoký ZP 10b.
8. Skok šplhem ZP 10b.
9. Kladina  ZP 10b.
10. Dlouhodobé odložení ZP 10b.

Celkem:

100 b (70 b.)

 

METODIKA A PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZZO 1


1. Přivolání za chůze k noze

    Povel: „K NOZE“ - lehký úder levou rukou na levé stehno

Přivolání psa se vyžaduje za pohybu psovoda. Pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Neodběhne-li pes při vyslání alespoň do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k pohybujícímu se psovodovi, zařadil se k jeho noze a oba společně dále pokračují v určeném pohybovém rytmu.
 

2. Chůze na vodítku

    Povely:   „K NOZE“ - lehký úder levou rukou na levé stehno

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.

Povel „K NOZE“ je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel „SEDNI“). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

 

3. Sedni-lehni-vstaň

    Povely:   „SEDNI“ - lehký úder levou rukou na levé stehno
                  „LEHNI“ - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
                  „VSTAŇ“ - mírné pokrčení v kolenou

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.
 

4. Odložení za chůze bez vodítka vleže

    Povel: „LEHNI“ - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku - tedy do příchodu psovoda ke psu nebo do přivolání. Povel k zaujetí polohy dává psovod za chůze na povel rozhodčího přibližně po deseti krocích chůze. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Psovod se zastavuje až na pokyn rozhodčího, ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.
 

5. Štěkání na vodítku

    Povel: „ŠTĚKEJ“ - ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa

 Provádí se za klidu. Pes sedí u nohy a je na vodítku. Podnětem pro štěkání psa musí být pouze povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně třikrát výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji  základní polohu.

6. Aport volný

    Povely:   „APORT“ („PŘINES“) - ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
                  „PUSŤ“ - při odebrání předmětu
                  „K NOZE“, „SEDNI“ - lehký úder levou rukou na levé stehno

 Aportem je dřevěná činka psovoda s předepsanou hmotností. Předmět určený k aportování musí být předem umístěný na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí.

Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na další povel usedá k jeho levé noze.

 

7. Skok vysoký

    Povely:   „VPŘED“ („HOP“), „ZPĚT“ („HOP“)

 Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážku pro skok tvoří plná, pevná kolmo postavená stěna, vysoká 100 cm. Pes překonává překážku skokem, aniž by se jí dotknul. Psovod zůstává stát před překážkou. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do 1 kroku. Teprve na případný další povel rozhodčího usedá k levé noze psovoda.
 

8. Skok šplhem

 Povely:   „VPŘED“ („HOP“), „K NOZE“ - lehký úder levou rukou na levé stehno
 
Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9 m a široké 1,5 m nahoře spojené (takže tvoří písmeno A). Stěny překážky jsou natolik u země rozevřené, že horní hrana je ve výšce 1,8 m                 od země. Na šikmých stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě            ve vzdálenostech 20, 45 a 45 cm od sebe. Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy. Při provádění šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, nechává se na úvaze psovoda. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel             k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Psovod současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k noze.
 

9. Kladina

    Povely:   „VPŘED“, „K NOZE“ - lehký úder levou rukou na levé stehno

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážku pro tuto zkoušku je kladina široká 30 cm, 500 cm dlouhá, umístěná 1 metr nad zemí. Kladina má z obou stran 350 cm dlouhá náběhová prkna. Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti od náběhového prkna s volným psem u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Po vyslání psa jde psovod současně s postupujícím psem podél kladiny, nesmí mu však jakkoli pomáhat nebo ho ovlivňovat. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně, přesně a nesmí z kladiny nebo náběhového prkna seskakovat. Po zdolání překážky přivolá psovod psa za pochodu k noze.
 

10. Dlouhodobé odložení

      Povely: „ZŮSTAŇ“ - mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby, než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 25 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 25 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků.