1) chůze u nohy - na vodítku

Cvik začíná základním postojem se psem na vodítku, které psovod drží volně prověšené v levé ruce. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku se skládá z chůze, obratů na místě a obratů za pochodu. Celý cvik je rozepsán na obrázku. Je dovoleno používat zvukový povel "k noze". Povely se smí použít pouze při vycházení, u každého obratu na místě, při změně rychlosti chůze, obratech za pochodu a zastavení. Cvik končí základním postojem.

chuze

2) volno - ze základního postoje s přivoláním ke mně

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.


Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel "volno", pes se musí vzdálit minimálně na deset metrů od psovoda. Dalším povelem "ke mně" psovod přivolá psa, který předsedá před psovoda. dalším povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Na pokyn rozhodčího přivolat psa, před použitím povelu "ke mně", se psovod může natočit směrem ke psu. Jestliže se pes nevzdálí od psovoda, nebo je v tomto činění pomalý, může rozhodčí znovu vyzvat psovoda, aby použil povel "volno".

3) odložení za pochodu - vleže s přivoláním

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: Psovod v základním postoji dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Dalším povelem "lehni" psovod odkládá psa, aniž by zastavil, změnil rychlost chůze, nebo se ohlédl. Psovod se po pokynu rozhodčího zastavuje a otáčí. dalším povelem "ke mně" přivolává psa, který před něj předsedá. Následujícím povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí.

4) polohy psa - u nohy

Cvik začíná základním postojem se psem na vodítku, které psovod drží volně prověšené v levé ruce. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: Na pokyny rozhodčího dává psovod tyto povely "lehni, sedni, stůj". Tento cvik je přezkušován tak, aby pes přecházel z polohy do polohy. 

5) aport - volný

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvujové i posunkové povely.

Průběh cviku: Ze základního postoje psovod odhazuje aport na vzdálenost minimálně 10 kroků, pes musí zůstat sedět. Povelem "aport" psovod vysílá psa vpřed. Pes aport přináší a předsedá před psovoda. dalším povelem "pusť" psovod odebírá psovi aport . Posledním povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes nesmí aport přežvikovat a musí ho pevně držet. Je povolená dřevěná aportovací čínka jakékoliv velikosti.

6) kužele - osmička

Cvik začíná před kužely základním postojem se psem na vodítku , která drží psovod volně prověšené v levé ruce. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukový i posunkový povel.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje povelem "k noze" prochází mezi čtyřmi kužely do tvaru číslice osm, viz obrázek. Cvik končí základním postojem uprostřed mezi kužely. Pozor, zde při zastavení do základního postoje, nedává psovod žádný povel.

kuzele

7) překážka - tunel

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi povel "vpřed". Pes začne překonávat překážku a psovod zůstává stát na místě. Když pes překoná překážku, dává psovod povel "lehni". Pes musí zůstat celou svou delkou ležet za překážkou v přímém směru. Maximální vzdálenost zadních nohou od překážky je 1 metr. Na pokyn rozhodčího jde psovod k ležícímu psu a přiřadí se tak, aby po pokynu rozhodčího povelem "sedni" utvořili základní postoj. Tím cvik končí.
Překážka je tvořena menší kamennou, nebo větší plechovou rourou. Psovod si sám určí, kterou překážku bude pes překonávat. Toto rozhodnutí ovlivňuje, jakou překážku bude pes překonávat ve cviku 9.

8) překážka jedním směrem - kladina nízká s náběhovými prkny

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi povel "vpřed" a vychází přímým směrem podél překážky. Pes překonává překážku a přizpůsobuje se rychlosti chůze psovoda, která je po celou dobu cviku konstantní. Po překonání překážky psovod zastavuje a povelem "k noze" usměrní psa do základního postoje. Tím cvik končí.
Překážku tvoří nízká kladina s náběhovými prkny z každé strany.

9) překážka tam i zpět - skok vysoký

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi "libovolný povel" k překonání překážky a sám zůstává stát na místě. Jakmile pes přeskočí, dává psovod "libovolný povel" k překonání překážky zpět. Po překonání překážky pes okamžitě usedá psovodovi vedle levé nohy a vytvoří základní postoj, tím cvik končí. Jestliže pes rovnou neusedne vedle levé nohy, ale předsedne před psovoda, není to bráno jako chyba. Psovod vyčká na pokyn rozhodčího, potom povelem "k noze" usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí.
Překážka je tvořena z pevné plné stěny vysoké 80 cm, nebo 40 cm. Jakou pes bude překonávat výšku ovlivňuje, cvik 7. Valbou malého tunelu, výška 40cm. Volbou velkého tunelu, výška 80 cm.

10) dlouhodobé odložení - psovod čelem

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvujové i posunkové povely.

Průběh cviku: Ze základního postoje dává psovod povel "lehni", následně "zůstaň" a jde přímým směrem od psa. Až na pokyn rozhodčího zastavuje a otáčí se ke psu. pes musí zůstat v odložení po celou dobu dobu, po kterou je přezkušován další pes z poslušnosti (cvik 1 až 6). Na výzvu rozhodčího jde psovod ke psu a přiřadí se tak, aby pes ležel vedle levé nohy. Povelem "sedni" pes usedá do základního postoje a tím cvik končí.