1) chůze u nohy bez vodítka

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku se skládá z chůze, obratů na místě a obratů za pochodu. Celý cvik je rozepsán na obrázku. Je dovoleno používat zvukový povel "k noze". Povely se smí použít pouze při vycházení, u každého obratu na místě, při změně rychlosti chůze, obratech za pochodu a zastavení. Cvik končí základním postojem.

chuze 

2) volno - za pochodu s přiřazením k noze

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Po celou dobu cviku jde normálním krokem. Následuje povel "volno" (je dovolen i posunkový povel).  Pes se musí vzádlit od psovoda minimálně na 5 metrů. Dalším povelem " k noze" se přiřadí pes k psovodovo lévé noze a pokračuje s ním v chůzi přímým směrem. Cvik končí na pokyn rozhodčího, základním postojem povelem "k noze".

3) odložení za pochodu - vsedě bez přivolání

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Dalším povelem "sedni" psovod odkládá psa, aniž by se zastavil, změnil rychlost chůze, nebo se ohlédnul. psovod po určité vzdálenosti na pokyn rozhodčího zastavuje, otáčí se a jde zpět k sedícímu psu, kde se přiřadí do základního postoje. Tím cvik končí.

4) polohy psa - před psovodem

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel "sedni" a jde jeden krok před psa. Otáčí se čelem a dalšími pokyny rozhodčího dává tyto povely "lehni, sedni, stůj". Po přezkoušení se psovod přiřadí ke psu tak, aby vytvořili základní postoj, tím cvik končí. Tento cvik je přezkušován tak, aby pes z každé polohy měnil jinou polohu.

5) aport - k psovodovi

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel "sedni" a vychází v přímém směru, zatím co pes zůstává sedět na místě. Na pokyn rozhodčího psovod odkládá aport a pokračuje v přímém směru, než bude vyzván k zastavení a otočení. Dalším povelem "aport" psovod přivolává psa, který cestou musí vzít aport a přiběhnout před psovoda kde předsedá. dalším povelem "pusť" psovod odebírá psovi aport. dalším povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes nesmí v tlamě aport přežvykovat a musí ho držet pevně jako čínku.

6) kužele - slalom

Cvik začíná před kužely základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno použít zvukový povel.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje povelem "k noze" prochází mezi osmi kužely slalomem viz obrázek. Cvik končí základním postojem na místě z kterého se vycházelo. Při zastavení nedává psovod žádný povel.

slalom
7) překážka - tunel s volným koncem

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi povel „vpřed“ (je dovolen i posunkový povel). Pes začne překonávat překážku a psovod zůstává stát na místě. Když pes překoná překážku, dává psovod povel „lehni“ bez pokynu rozhodčího. Pes musí zůstat celou svou délkou ležet za překážkou v přímém směru. Maximální vzdálenost zadních nohou od překážky je 1m. Na pokyn rozhodčího jde psovod k ležícímu psu a přiřadí se tak aby po pokynu rozhodčího, povelem „sedni“ utvořili základní postoj, tím cvik končí. Překážka je tvořena agility tunelem s volným koncem.

8) překážka jedním směrem – vodorovný žebřík

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi povel „vpřed“ (je dovolen i posunkový povel) a vychází přímým směrem podél překážky. Pes překonává překážku a přizpůsobuje se rychlosti chůze psovoda, která je po celou dobu cviku konstantní. Na konci překážky psovod zastavuje psa povelem „stůj“, tak že pes má přední nohy na poslední příčce. Psovod snáší psa na zem, povelem „k noze“ usměrní psa do základního postoje, tím cvik končí. Překážku tvoří vodorovný žebřík s náběhovým prknem.

9) překážka tam i zpět – skok šplhem

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi „libovolný povel“ (je dovolen i posunkový povel) k překonání překážky a sám zůstává stát na místě. Jakmile pes přeskočí, dává psovod „libovolný povel“ k překonání překážky zpět. Po překonání překážky pes okamžitě usedá psovodovi vedle levé nohy a vytvoří základní postoj, tím cvik končí. Jestliže pes rovnou neusedne vedle levé nohy, ale předsedne před psovoda, není to bráno jako chyba. Psovod vyčká na pokyn rozhodčího a potom povelem k noze“ usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Překážka je tvořena z dvou pevných náběhových stěn tvaru písmene A.

10) dlouhodobé odložení - psovod zády

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Ze základního postoje dává psovod povel „lehni“ , následně „zůstaň“ a jde přímým směrem od psa. Až na pokyn rozhodčího zastavuje a zůstává zády ke psu. Pes musí zůstat v odložení po celou dobu, po kterou je přezkušován další pes z poslušnosti (cvik 1 - 6). Na výzvu rozhodčího jde psovod ke psu a přiřadí se tak aby pes ležel vedle levé nohy. Povelem „sedni“ pes usedá do základního postoje a tím cvik končí.