1) Chůze u nohy

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely pouze při vycházení ze základního postoje.

Průběh cviku se skládá z chůze, obratů na místě a obratů za pochodu. Celý cvik je rozepsán na obrázku. Je dovoleno používat zvukový povel "k noze", který se smí použít pouze při vycházení ze základního postoje. Cvik končí základním postojem.

chuze


2) Vysílání psa vpřed

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Dalším povelem "vpřed" (zde je dovolen i posunkový povel) vysílá psa přímým směrem od sebe (cca 30 kroků) a sám psovod hned zastavuje. Dalším povelem "lehni" pes na vzdálenost ulehá. Povelem "ke mně" se pes vrací před psovoda, kde před ním předsedá. Dalším povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes na povel "vpřed" musí běžet rovně v přímém směru od psovoda, jeho předešlé chůze.

3) Odložení za pochodu - vestoje s přivoláním

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod v základním postoji dává povel "k noze" a vychází se psem přímým směrem. Dalším povelem "stůj" psovod odkládá psa, aniž by zastavil, změnil rychlost chůze, nebo se ohlédl. Psovod po určité vzdálenosti na pokyn rozhodčího zastavuje a otáčí se. Dalším povelem "ke mně" psovod přivolává psa, který před něj předsedá. Následujícím povelem "k noze" psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí.

4) Polohy psa - na dálku

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové i posunkové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává povel „sedni“ a jde na 10 kroků před psa. Otáčí se čelem a dalšími pokyny rozhodčího dává tyto povely „lehni, sedni, stůj“. Po přezkoušení se psovod přiřadí ke psu tak, aby vytvořili základní postoj a tím cvik končí. Tento cvik je přezkušován tak, aby pes z každé polohy měnil jinou polohu.

5) Aport - šplhem

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem před překážkou. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje odhazuje přes překážku aport. Povelem „vpřed“ vysílá psa na překážku. Další je povel „aport“ (který se smí vydat až během šplhu psa přes překážku, bez pokynu rozhodčího). Pes bere aportovací čínku a po překonání překážky zpět, předsedá před psovoda. Na povel „pusť“ psovod odebírá psovi aport. Dalším povelem „k noze“ psovod usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Pes nesmí v tlamě aport přežvykovat a musí ho držet pevně jako čínku. Překážka je tvořena z dvou pevných náběhových stěn tvaru písmene A.

6) Kužele – ovladatelnost na vzdálenost

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem před kužely. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové a posunkové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje před kužely vysílá psa „libovolnými povely“ k jednotlivym kuželům a sám zůstává stát na místě. Celý postup je na obrázku. U jednotlivých kuželů pes zaujímá polohu na povel psovoda a to „sedni, lehni, nebo stůj“, avšak polohy musí být u každého kuželu stejné a dostatčně dlouhé k očividnému prokázání že pes polohu zaujal. Od posledního kužele psovod psa přivolává povelem „ke mně“ , který před něj předsedá. Dalším povelem „k noze“ usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí.

kuzely


7) plazení

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje, z výchozího bodu, dává psovi povel „lehni“ a následně „plaz“. Psovod jde vedle plazícího se psa po celou dobu cviku. U koncového bodu psovod povelem „sedni“ usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Výchozí a koncový jsou označeny kužely vzdálenými od sebe 3 metry.

8) překážka jedním směrem – kladina se žebříky

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi povel „vpřed“ (je dovolen i posunkový povel) a vychází přímým směrem podél překážky. Pes překonává překážku a přizpůsobuje se rychlosti chůze psovoda, která je po celou dobu cviku konstantní. Po překonání překážky psovod zastavuje a povelem „k noze“ usměrní psa do základního postoje, tím cvik končí. Překážku tvoří kladina s náběhovými žebříky z každé strany.

9) překážka tam i zpět – kladina nízká s náběhovými prkny

Cvik začíná před překážkou základním postojem s neupoutaným psem. Rozhodčí tento cvik nevelí, dává pouze první pokyn k zahájení cviku. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Psovod ze základního postoje dává psovi „libovolný povel“ k překonání překážky a sám zůstává stát na místě. Jakmile pes sejde z překážky, dává psovod „libovolný povel“ k překonání překážky zpět. Po překonání překážky pes okamžitě usedá psovodovi vedle levé nohy a vytvoří základní postoj, tím cvik končí. Jestliže pes rovnou neusedne vedle levé nohy ale předsedne před psovoda, není to bráno jako chyba. Psovod vyčká na pokyn rozhodčího a potom povelem k noze“ usměrní psa do základního postoje a tím cvik končí. Překážka je tvořena nízkou kladinou s náběhovými prkny z každé strany.

10) dlouhodobé odložení - psovod v úkrytu

Cvik začíná základním postojem s neupoutaným psem. Celý průběh cviku velí rozhodčí. Je dovoleno používat zvukové povely.

Průběh cviku: Ze základního postoje dává psovod povel „lehni“ , následně „zůstaň“ a jde přímým směrem od psa do úkrytu. Pes musí zůstat v odložení po celou dobu, po kterou je přezkušován další pes z poslušnosti (cvik 1 až 7). Na výzvu rozhodčího jde psovod ke psu a přiřadí se tak aby pes ležel vedle levé nohy. Povelem „sedni“ pes usedá do základního postoje a tím cvik končí.