Stupeň zkoušky Velikost vyhledávacího prostoru Předměty Body Časový limit k vyhledávání
STPR 1 20 x 30 m
 • předměty psovoda
 • 2 kusy /rozměry: 10 x 3 x 1 cm
 • materiál = jednotný
 • 1 předmět vlevo, 1 předmět vpravo
10/10 10 minut
STPR 2 20 x 40 m
 • cizí předměty
 • 4 kusy/ rozměry: 10 x 3 x 1 cm
 • materiál = rozdílný
 • 2 předměty vlevo, 2 předměty vpravo
5/5/5/5 12 minut
STPR 3 30 x 50 m
 • cizí předměty
 • 5 kusů / rozměry: 5 x 3 x 1 cm
 • materiál = rozdílný
 • předměty libovolně  rozmístěny
 4/4/4/4/4  15 minut

 

1. Všeobecně

Sportovně stojící psovod nahlásí rozhodčímu své jméno, jméno psa a stupeň zkoušky k níž nastupuje. Pak jde se svým psem upoutaným na vodítko na určenou startovní pozici a zde zaujme základní postoj. K vyhledávácí práci je pes odpoután. Psovod má vodítko po celou dobu zkoušky u sebe. Jakýkoli nátlak a násilí je zakázáno. Nepatrné překračování hranic vyhledávacího prostoru není chybné. Diváci se musí zdržovat v přiměřené vzdálenosti od vyhledávacího prostoru.

2. Charakter prostoru pro vyhledávací práci

Podkladem může být jakýkoliv přirozený terén (louky, oranice, lesní půda i zarostlý stromovím). Je třeba zamezit vyhledávání zrakem, proto není vhodný nízký trávník nebo podobné plochy. Prostor určený k vyhledávání musí být před umístěním předmětů vícekrát prošlapán několika osobami, aby se při umisťováni předmětu zamezilo „stopám". Je povoleno označit vyhledávací prostor značkami.

3. Předměty

Použité předměty (dřevo, kůže, koženka, textil) se nesměji svým tvarem a barvou příliš odlišovat od podkladu, aby nebyly zjistitelné zrakem. Předměty jsou do vyhledávacího prostoru umisťovány rozhodčím. Psovod a pes se musí zdržovat mimo dohled. Není předepsáno, jak dlouho se musí předměty v prostoru, určenému k vyhledávání, nacházet. S vyhledáváním je možné začít hned po umístění předmětů.

4. Vyhledávání psa

Rozhodčí popíše psovodovi pomyslnou středovou linii a obrysy vyhledávacího prostoru. Krátké motivace psa na počátku práce prováděná na středové linii je dovolena. Psovod se pohybuje po pomyslné středové linie. Tu smí krátce opustit pouze k sebrání psem označeného předmětu.

Následné je pes opětovné vyslán ze středové linie k vyhledáváni. Povoleny jsou zvukové i posunkové povely. Zvukový povel „ztratil" může být doplněn o povel „hledej".

Vyhledávání s vysokým nosem není považováno za chybné. Vyhledávači prostor může být prohledán vícekrát.

5. Chováni psa u předmětů

Pes musí předměty přesvědčivé označit, ale nesmí se jich dotýkat. Předměty smí označovat vsedě, vleže, ve stoje nebo i střídavě. Psovodovi není dovoleno použit k označeni předmětu zvukový povel. Takto označený předmět se nehodnotí. Pokud pes předmět označí, psovod k němu dojde a zvednutím nad hlavu ho ukáže rozhodčímu. Pak se vrátí zpět na středovou linii a psa opětovně vyšle k hledání.

Není předepsáno, ve kterém směru má pes u předmětu zaujmout polohu. Nalezený předmět se musí ale vždy nacházet v bezprostřední blízkostí jeho předních tlapek.

Psovod se vždy staví po straně značícího psa, nikdy ne před něj. Poté co psovod předmět zvedne, smi psa krátce pochválit.

6. Hodnocení

Nejvyšší možný počet bodů u zkoušky vyhledávání 1 - 3 je vždy 100 bodů. Ke splnění zkoušky musí pes dosáhnout nejméně 70 bodů.

Kritéria pro hodnocení pro všechny 3 stupně:

a) Ovladatelnost psa 20 bodů (uposlechnutí zvukových a posunkových povelů psovoda)

b) Intenzita vyhledávání psa 20 bodů (ochota k pachové práci)

c) Vytrvalost 20 bodů (výdrž při vyhledáváni až do nalezeni předmětu)

d) Chování psovoda 20 bodů (působení na psa)

e) Nalezení předmětů 20 bodů (přesvědčivé označení)

7. Prováděcí ustanovení

Cvik začíná v základním postoji na okraji prostoru určeného k vyhledávání a končí odhlášením se rozhodčímu. Psem nalezené předměty musí psovod předložit rozhodčímu.

Práce má být rovnoměrná, klidná a plynulá, vyžaduje se samostatnost psa, bezprostřední reakce na zvukové povely, vytrvalá a cílevědomá práce psa.

Chybné je zvedání předmětů psem. Předměty, které pes označí s pomocí psovoda s nehodnotí.

Bodové ztráty:

dotknutí se předmětu 1-3 body
předčasné zvednutí se psa u předmětu, nedovolené povely 1-3 body
opuštění pomyslné středové linie psovodem 2-5 body
chytaní myší, vyměšování apod. 4-8 body
neochotná práce psa 4-8 bodů

 

Při překročeni časového limitu je práce ukončena. Hodnotí se dosud obdržené body. Rovněž nežádoucí je neklidné chováni při označováni předmětů, štěkáni, nedovolená pomoc ze strany psovoda, daleké vybíháni psa z prohledávacího prostoru.