Zkouška doprovodného psa

Kritéria pro zkoušku BH - VT

  • Stáří psa mininimálně 15 měsíců.
  • Maximální počet bodů v části Poslušnost je 60, minimální je 42.
  • V části 2 (zkouška v dopravním ruchu) se nehodnotí body, ale pouze slovně (postačující nebo nepostačující).

Poslušnost

Cvik Počet bodů
a) ovladatelnost na vodítku 15 bodů
b) ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
c) odložení za pochodu v sedě 10 bodů
d) odložení za pochodu vleže s přivoláním 10 bodů
h) dlouhodobé odložení psa 10 bodů

Celkem 60 bodů (min. 42)

schema zkouska bh
Odkaz na video celých zkoušek BH - VT 
https://www.youtube.com/watch?v=kr-0FrhVtMc&feature=youtu.be

Každý cvik začíná a končí v základním postoji. V základním postoji sedí pes klidně a pozorné v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. V základním postoji stojí psovod sportovně. Rozkročený postoj není dovolen. Závěrečný základní postoj cviku předešlého, může být výchozím základním postojem cviku následujícího. Pomoc tělem psovoda je zakázána a je za ni snižováno bodové hodnocení. Psovod u sebe nesmí mít jakékoli motivační pomůcky nebo hračky. Pokud psovod nemůže z důvodu svého tělesného postižení správně provést jakoukoli část cviku, musí tuto skutečnost sdělit před začátkem zkoušky rozhodčímu. Jestliže nemůže psovod kvůli tělesnému postižení vodit psa po levé straně, je mu umožněno vodit psa na straně pravé. K zahájeni každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastaveni, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Psovodovi je ale povoleno vyžádat si na rozhodčím velení.

Po každém dokončeném cviku je povolena pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 sekundy). Mezi jednotlivými cviky musí být pes veden u nohy.

1. Ovladatelnost na vodítku - 15 bodů

Zvukový povel: „k noze"
Ke cvikům v oddílu B - poslušnosti nastupují psovodi ve dvojicích (platí pro zkoušky i soutěže).

Jeden z dvojice zahajuje poslušnost ovladatelností, druhý z dvojice zahajuje poslušnost dlouhodobým odložením. Před zahájením poslušnosti předstoupí dvojice psovodů se psy u nohy před rozhodčího a jeden po druhém mu podají hlášení o tom, že jsou připraveni zahájit cviky poslušnosti. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY jsou připraveni k provedení cviků poslušnosti dle zkoušky XY). Hlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy, upoutaným na vodítko. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Po hlášení se na pokyn rozhodčího jeden z psovodů přesune na výchozí bod a druhý psovod na dlouhodobé odložení.

Základní postoj na výchozím bodě zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vedl svého psa na místo dlouhodobého odložení, rovněž zaujme základní postoj a je připraven svého psa odložit.
Na výchozím bodě psovod zaujme základní postoj. Při zastavení si pes musí samostatně, rychle a rovně sednout. Na pokyn rozhodčího a zvukový povel psovoda "k noze" vychází psovod se psem u nohy ze základního postoje cca 50 kroků přímým směrem, normálním tempem. Následuje obrat čelem vzad. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích je předveden klus a pomalá chůze (vždy po 10 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Dle schématu provádění ovladatelnosti se v normálním kroku dále provádějí dva obraty vpravo, pak druhý obrat čelem vzad. Po druhém obratu čelem vzad cca po 15 krocích chůze následuje zastavení. Po zastavení se na pokyn rozhodčího psovod se psem opět rozchází, dle schématu provádí jeden obrat vlevo a poté prochází výchozím bodem do skupiny osob. Dle schématu projde psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Jednu osobu musí obejít zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí ve skupině zastavit poblíž jedné z osob. Při zastavení se musí pes sám bez povelu posadit. Na pokyn rozhodčího opustí psovod se psem skupinu a odchází na výchozí bod, kde ve směru osy postupu zaujme závěrečný základní postoj. Pes má radostně, pozorně, sebevědomě a se zájmem následovat svého psovoda.
Pes by měl být koncentrovaný na psovoda bez známek stresu a po celou dobu se pohybovat po levé straně psovoda tak, aby rameno psa bylo souběžně s kolenem psovoda. Obraty čelem vzad provádí psovod doleva (otočením o 180 stupňů) Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současně s ním, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Chválení psa po zastavení ve skupině osob není dovoleno. Krátká pochvala psa je povolena pouze v závěrečném základním postoji a to v přímém směru osy postupu.

Hodnocení: Předbíhání, tlačení se na nohu, chůze od nohy, zaostávání, pomalé nebo váhavé sedání, křivá usednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby v základním postoji, nepozornost, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. 

2. Ovladatelnost bez vodítka - 15 bodů

Zvukový povel „k noze"

Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa).
Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10-15 krocích předvede na povel „k noze“ klus a pomalou chůzi (vždy po 10-15 krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků. Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí. Po přechodu z pomalé chůze do normálního tempa se psovod se psem zastaví na výchozím bodě, kde provede obrat čelem vzad. Cvik končí zaujetím základního postoje ve směru osy postupu.

Hodnocení: Předbíhání, tlačení se na nohu, chůze od nohy, zaostávání, pomalé nebo váhavé sedání, křivá usednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, chyby v základním postoji, nepozornost, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. 

3. Odložení vsedě - 10 bodů

Zvukový povel "k noze", „sedni"

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel "k noze" v přímém směru. Po 10-15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „sedni“ a vzdálí se dalších 15 kroků. Okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Pokud se psovod rozhodne cvik provést bez zastavení, jako je tomu např. u zkoušky IGP-1 není toto chybou.

Hodnocení: Předbíhání, zaostávání, pomalé nebo váhavé sednutí, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dosednutí, poposedání, poloha zaujatá křivě, nepozornost vůči psovodovi, neklid, nedodržení požadované vzdálenosti, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Pokud pes zůstane stát nebo lehne je cvik hodnocen "nedostatečně", povinná srážka je -5 bodů. Opuštění místa odložení po usednutí o více než 3 kroky anuluje cvik

4. Odložení vleže s přivoláním - 10 bodů

Po jednom zvukovém povelu „k noze", „lehni", „ke mně", „k noze"

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ přímým směrem. Po 10-15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „lehni“ a vzdálí se dalších 30 kroků. Okamžitě se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího si psa přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně před psovoda. Pro přivolání lze použít povel "ke mně" nebo jméno psa. Použití povelu "ke mně" ve spojitosti se jménem psa je chybou a je to považováno za druhý povel. Na povel „k noze“ pak zaujme základní postoj.
Pokud se psovod rozhodne cvik provést bez zastavení, jako je tomu např. u zkoušky IGP-1 není toto chybou. 

Hodnocení: Předbíhání, tlačení se na nohu, zaostávání, pomalé nebo váhavé lehnutí, poplazení po odložení, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dolehnutí, poloha zaujatá křivě, nepozornost vůči psovodovi, neklid, nedodržení požadované vzdálenosti, rozkročený postoj psovoda, pomalé nebo váhavé přivolání, zpomalování v závěru přivolání, neochota, stresové chování a práce psa pod tlakem jsou chybou a vedou k odpovídající bodové srážce. Pokud pes zůstane stát nebo si sedne je cvik hodnocen "nedostatečně" - povinná srážka je -5 bodů. Pes, který nepřiběhne ani na třetí povel (rozuměj 1 povolený a 2 dodatečné) obdrží za cvik 0 bodů. V tomto případě musí psovod přijít ke psu a dále pokračovat v dalším cviku. Opuštění místa odložení po ulehnutí o více než 3 kroky anuluje cvik. 

5. Dlouhodobé odložení - 10 bodů

Po jednom zvukovém povelu: „lehni", „sedni"

Na pokyn rozhodčího a před započetím cviku ovladatelnosti druhého psa odloží psovod ze základního postoje na místě určeném rozhodčím svého psa zvukovým povelem „lehni“, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se na pokyn rozhodčího bez ohlížení vzdálí nejméně 30 kroků určeným směrem a zůstane klidně stát. Psovod zůstává stát zády ke psu. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni“ zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Psovod se dále řídí pokyny rozhodčího.

Hodnocení: Chyby v základním postoji, pomalé nebo váhavé lehnutí, čichání, poplazení po odložení, dodatečné povely, pomoc psovoda, neúplné dolehnutí, poloha zaujatá křivě, neklid po odložení, stresové chování, pes při příchodu psovoda vstane předčasně. Pokud pes sedí nebo stojí, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdálíli se pes z místa odložení před ukončením cviku č. 2 druhého psa o více jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body. Opustili pes místo odložení po ukončení cviku č. 2 druhého psa, obdrží dílčí hodnocení. Jde-li pes vracejícímu se psovodovi naproti, je mu bodové hodnocení sníženo až o 3 body. Po ukončení všech cviků poslušnosti je pes na pokyn rozhodčího upoután na vodítko. Dvojice psovodů se psy u nohy předstoupí před rozhodčího a jeden po druhém mu podají hlášení o tom, že ukončují poslušnost. (např. "Pane rozhodčí psovod XY se psem XY ukončili poslušnost dle zkoušky XY). Odhlášení probíhá v základním postoji se psem u nohy. Pes je upoután na vodítku. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Pes by se měl po celou dobu při odhlášení chovat klidně a být pod vlivem psovoda. Po odhlášení psovodů provádí rozhodčí závěrečné vyhodnocení. Pes by se měl po celou dobu závěrečného vyhodnocení chovat klidně a být pod vlivem psovoda. 

BH - VT oddíl D - chování v dopravním ruchu

Následně popsané cviky slouží jako podnětné a mohou být rozhodčím individuálně přizpůsobovány daným podmínkám. Rozhodčí je při pochybnostech v posouzení cviku oprávněn požadovat jeho opakování případně jeho obměnu.

1. Chování psa ve skupině osob

Na pokyn rozhodčího projde psovod s upoutaným psem po chodníku předem určenou část ulice. Rozhodčí následuje dvojici v přiměřené vzdálenosti. Pes by měl ochotně, na prověšeném vodítku, následovat psovoda po jeho levé straně, ramenem souběžně s jeho kolenem. K okolním chodcům a vozidlům by se pes měl chovat lhostejně. Na trase psovodovi překříží cestu běžící osoba (sjednaný pomocník). Pes by se měl chovat neutrálně a netečně. Dále jde psovod se psem skrz uvolněně se chovající skupinu minimálně 6 osob, z nichž jedna psovoda osloví a pozdraví ho podáním ruky. Pes by se měl vedle psovoda na jeho povel posadit nebo položit a během krátkého rozhovoru by se měl chovat klidně.

2. Chování psa k cyklistům

Psovod jde s upoutaným psem po cestě. Zezadu je předjede cyklista, který zazvoní. V dostatečné vzdálenosti se pak otočí a jede proti psovodovi se psem zpět a znovu několikrát zazvoní. Cyklista by měl míjet dvojici tak, aby pes byl mezi ním a psovodem. Pes by se měl projevovat vůči cyklistovi lhostejně.

3. Chování psa v dopravním ruchu

Psovod jde s upoutaným psem kolem několika aut. Během provádění cviku začne jedno z aut startovat, u jiného auta dojde k zabouchnutí dveří. Zatímco psovod se psem pokračuje v chůzi, zastaví vedle nich další auto. Řidič stáhne okénko a požádá psovoda o informaci. Při tom by si měl pes na povel psovoda sednout nebo lehnout. K autům a zvukům dopravního ruchu by se měl chovat klidně a lhostejně.

4. Chování psa k běžcům či bruslařům

Psovod jde s upoutaným psem po málo frekventované cestě. Předběhnou ho bez zpomalení nejméně dva běžci. Jakmile se vzdálí, objeví se další běžec, běžící proti psovodovi se psem, který je beze změny tempa mine. Pes musí jít korektně u nohy a nesmí běžce obtěžovat. Je dovoleno, aby při míjení osob psovod psa povelem posadil nebo položil. Místo běžců je možno stejným způsobem využít i bruslaře na in-line bruslích.

5. Chování psa k jiným psům

Při setkání s jiným psem se psovodem, který dvojici míjí nebo jde proti ní, by se zkoušený pes měl chovat neutrálně. Psovod může zopakovat povel „k noze“ nebo psa povelem posadit či položit.

6. Chování uvázaného psa krátkodobě ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatům

Na pokyn rozhodčího jde psovod s upoutaným psem po určené trase po průměrně rušné ulici. Po krátkém úseku na pokyn rozhodčího přiváže psa k plotu, kroužku ve zdi či něčemu podobnému. Pak se vzdálí mimo dohled psa, nejlépe do obchodu či domovního vchodu. Pes smí stát, sedět nebo ležet. Během nepřítomnosti psovoda projde bočně ve vzdálenosti cca pěti kroků od zkoušeného psa osoba (pomocník) se psem na vodítku. O samotě ponechaný pes by se měl během nepřítomnosti psovoda chovat klidně. K procházejícímu psovi (nesmí se použít agresivní pes) by se měl chovat klidně bez známek útoku (silné škubání vodítkem, neustávající štěkot). Na pokyn rozhodčího se psovod vrátí ke svému psovi.

Je ponecháno na rozhodčím, zda provede jednotlivé cviky se všemi psy na stejném místě, nebo přezkouší všechny zkoušené z jednoho cviku na jednom místě a pro cvik další ho změní.