Maturitní vysvědčení dostanou žáci naší školy, kteří absolvovali 50 hodin výcviku a chtějí si své dovednosti ověřit maturitním přezkoušením.

Maturitní přezkoušení se skládá z pěti povinných cviků a jedenoho volitelného cviku. U jednoho povinného cviku si žák losuje způsob provedení. U volitelného cviku si žák sám určí způsob jeho provedení.


Co Vás čeká při přezkoušení?

Přezkušované povinné cviky přezkušované cviky zahrnuji
Chůze u nohy na vodítku obraty za pohybu
Obraty na místě pravo v bok, levo v bok a čelem vzad
Přivolání psa ke mně s přiřazením do základního postoje
Polohy u nohy  sedni, lehni, stůj
Dlouhodobé odložení 4 minuty / min. 15 kroků od psa
Přezkušovaný povinný cvik (losováním)  
Odložení psa za pochodu vleže, vsedě, nebo vestoje na 10 kroků od psa
Přezkušované volitelné cviky  
Aport nebo cvik "volno s přivoláním" min. na 10 kroků od psovoda


Jaká je metodika cviků?

Cviky jsou přezkušovány tak, aby je mohli vykonat všichni žáci naší školy. Je dovoleno pejsky odměňovat pamlsky, po dobře vykonaném cviku. Jsou dovoleny slovní a posunkové povely.


Jaké bude Vaše hodnocení na maturitním vysvědčení?

Hodnotí se součinnost psa a psovoda. Spolupráce, ochota psa k práci, chování psovoda, kterou se žáci naučili v 50 hodinách výcviku. 

Každý přezkušovaný cvik se hodnotí stupněm prospěchu:

1 - Výborně
2 - Velmi dobře
3 - Dobře
4 - Uspokojivě

Celkový prospěch žáka se hodnotí konečným stupněm prospěcho:

Prospěl s vyznamenáním - Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném přezkušovaném cviku horší než stupeň 2 - velmi dobrý a průměrný prospěch není horší než 1,5.

Prospěl - Žák prospěl, není-li klasifikace v některém přezkušovaném cviku považovaná zkoušejícím lektorem jako neuspokojivá.

Neprospěl - Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém přezkušovaném cviku považovaná zkoušejícím lektorem jako neuspokojivá.


Jak se přihlásit na přezkoušení?

Vyplněním přihlášky a uhrazením poplatku 200 kč za přezkoušení.

Nezapomeňte že přezkoušení zakončen maturitním vysvědčením je možné, po odcvičení 50 hodinového kurzu. Maximálně však do 70 hodin kurzu.